Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121U6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HG3

Контакти на звено отговорно по приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 18.07.2022

СО-район "Сердика", гр. София 1202, 
бул. "Княгиня Мария Луиза" №88

Център за административно обслужване, етаж II, стая 225

всеки работен ден от 8:30ч. до 17:30ч.

телефон за справки и контакти: 02/921 80 19