Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KE5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121K7

Училища

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 08.06.2022

29. СУ „КУЗМАН ШАПКАРЕВ“

Адрес: гр. София, район „Сердика“, ул. Георги Сава Раковски, № 20
Телефон: 02/831 30 20
Уеб сайт: http://sou29.com/

29. СУ „Кузман Шапкарев“ създава възможности за успешна реализация в съвременния свят. За първи път отваря врати през есента на 1959 г. То е едно от първите училища в София с чуждоезиково обучение. През последните години успешно развива профили, свързани с информационните технологии и спорта, а от 2021 г. е базово училище на Факултета по славянски филологии в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
Предимствата на 29. СУ са:

 • обучение на една смяна;
 • целодневни учебни занимания за учениците от начален и прогимназиален етап;
 • отлична материална база с модерно оборудвани компютърни кабинети, високоскоростен интернет и мултимедийна техника във всяка стая; физкултурен комплекс и богата библиотека;
 • извънкласни занимания по интереси в областта на дигиталните науки, психологията, екологията, приложните изкуства и театъра;
 • допълнителна подготовка за НВО и ДЗИ; 
 • екип от вдъхновени и вдъхновяващи преподаватели, които успешно съчетават традиционни и модерни образователни практики;
 • безопасна и спокойна среда с видеонаблюдение и медицинско обслужване;
 • удобна локация на ул. „Г. С. Раковски“ в близост до метростанция „Лъвов мост“. 

60. ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

Адрес: гр. София, район „Сердика“, кв. „Бенковски“, ул. „Наука“, № 2
Телефон: 02/936 68 75
Уеб сайт: https://60ousvsvkirilimetodii.com/about.php?id=180

В 60 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ се обучават над 300 ученици в 15 паралелки . За самоподготовката им училището разполага с 9 ПИГ.
За обучението и възпитанието на децата се грижи екип от квалифицирани учители, психолог, логопед, мед.лице и охрана. За учениците със СОП е осигурено ресурсно подпомагане.
    Училището се гордее с постиженията на учениците си в олимпиадите по химия, физика, биология, български език и музика. Отлични са постиженията ни и в областта на спорта. Отборите по волейбол и баскетбол редовно печелят призови места в състезанията между училищата, за което получават медали и купи.
    Всяка година училището организира и Училище сред природата. Там обучението е съчетано с плуване, туристически преходи и забавления.
    В 60 училището са организирани извънкласни форми, в които учениците развиват своите артистични, музикални, спортни и технически умения, обогатяват и задълбочават своите знания. Това става в Клубове по интереси по математика и информационни технологии, български език, химия, биология, волейбол, изобразително изкуство, домашен бит и техника и вокална група.
    60 ОУ "Св. св. Кирил и Методий" участва в  много проекти.финансирани от Европейски оперативни програми и програми на Министерството на образованието като:
Проект „Подкрепа за успех“, „Подкрепа за приобщаващо образование“, „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ и други.

59. ОбУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

Адрес: гр. София, район „Сердика“, кв. „Малашевци“, ул. „Кестен“, № 1
Телефон: 02/936 67 16; 02/ 936 67 03
Уеб сайт: https://59-ou-vasil-levski.webnode.com/

59 Обединено училище „Васил Левски“ е основано  през далечната 1892 година. От  месец май 2017 г. е преобразувано  в 59. Обединено училище „Васил Левски“, в което се обучават ученици от първи до десети клас. От три години училището приема ученици в професионални паралелки – с професия „готвач“.
Училището разполага с богата материално-техническа база -  голяма просторна сграда на 4 етажа, 5 корпуса – 27 класни стаи, половината от тях с интерактивни дъски, специализирани кабинети по физика, химия, изобразително изкуство, труд и техника, готварство, безопасност на движението, 2 компютърни кабинета, единият от които е оборудван с компютърни терминални работни места, 2 физкултурни салона, библиотека със STEM оборудване, медицински кабинет, зала за хранене, игротека. Училището има широк двор с разчертани спортни площадки за различни видове спорт и зелени площи.
    Обучението се извършва на една смяна от първи до десети клас, включително и подготвителен клас. За учениците от първи до седми клас е осигурено целодневно обучение. Работят един ресурсен учител, образователен медиатор и социален работник. Училището успешно си сътрудничи с МКБППМН район „Сердика“, с фондация „Конкордия“ – България, с агенция Социално подпомагане – отдел „Закрила на детето“ и др.
    Училището активно участва в различни проекти:

 • Национална програма „С грижа за всеки ученик” – „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка”;
 • Национална програма „Училището – територия на учениците” – Изработване на костюми за клуб „Народни танци” и Вокална група;
 • Национална програма „Училището – територия на учениците” – Модул „Ритуализация на училищния живот” – Изработване на елемент на униформа – елек с емблемата на училището;
 • Проект Клуб „Моята безопасност” – Обзавеждане на кабинет по БДП;
 • Проект по Национална програма „На училище бе отсъствия“–Мярка „Без отсъствие“.
 • Проект „Подкрепа за единно бъдеще” към Сдружение Експертна Подкрепа –„Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”. 
 • Проект „Да направим училището привлекателно за младите хора” - УСПЕХ – с тригодишна програма за развитие на извънкласните дейности. 
 • Проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) 
 • Проект „Интеграция на ученици от етническите малцинства в образователната система“ като партньор на район „Сердика“.
 • Проект „Подкрепа за успех“;
 • Проект „Образование за утрешния ден“; 
 • Проект по модул „Библиотеките като образователна среда“ към НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“.
 • Работа с Електронна  платформа за образователни цели „Уча се”.
 • Работа с програма „ENVISION” – Един компютър – много мишки”

    Многобройни са купите и медалите, които доказват спортните постижения на учениците по ръгби, баскетбол, бадминтон и футбол. Силно развита е извънкласната дейност, чрез която учениците изразяват своите таланти. Училището активно участва  в различни изяви на районно и общинско ниво.
През 2016 г. 59. Обединено училище „Васил Левски“ е единственото училище на територията на гр. София, наградено със званието „Следовник на народните будители“ от Столична община.

100. ОУ „НАЙДЕН ГЕРОВ“


Адрес: гр. София, район „Сердика“, жк. Фондови жилища, ул. „Иван Йосифов“, № 68
Телефон: 02/931 60 53 
                 0884801474
                 0878519939
Уеб сайт: https://www.100ou.info/

В 100.ОУ "Найден Геров" се обучават ученици от 1 до 7 клас - целодневно обучение и ПГ 5-6 годишни - полудневно обучение.
Училището разполага с компютърен и езиков кабинет, столово -кетърингово хранене, лафка. Учениците получават подкрепяща закуска по Проекти "Училищно мляко" и "Училищен плод", както и Подкрепяща закуска за ПГ и 1-4 клас.

58. ОУ „СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ“


Адрес: гр. София, район „Сердика“, ул. Железопътна, № 65
Телефон: 02/936 67 55
                  0884 801 472
Уеб сайт: http://www.58ou.net/index.php/contact-us


58. ОУ „Сергей Румянцев" осигурява качествено образование и възможности за своите ученици от подготвителна група до 7. клас. Екипът на училището се състои от високомотивирани професионалисти, които създават благоприятна среда за учене и развитие на учениците си.
Част от възможностите за ученици са:
•    Хореографска паралелка през цялата степен на обучение
•    Информационни технологии - от І до VІІІ клас – избираема подготовка
•    Английски език от I клас
•    Целодневно обучение на I-IV клас
•     Народни танци
•    Минитенис
•    Плуване
•    Ресурсно подпомагане и психолог 
•     Медицинско обслужване
•    Интегриране на информационните компютърни технологии в учебно-възпитателния процес
•    Занималня за малките ученици от I, II, III, IV клас

48. ОУ “ЙОСИФ КОВАЧЕВ”


Адрес: ул.“Клокотница” №21
Телефон:02/831 30 87
Уеб сайт: 48. ОУ "Йосиф Ковачев" - град София (48-ou.com)


Вече над 100 години 48. ОУ “Йосиф Ковачев” е огнище на просвета и култура в район Сердика – дело, което заслужава почит и признателност. Основано 1907г. училището носи името Генерал Столетов. По-късно то получава името на първия си спомоществувател, дарил земя и средства за построяване на училището – Йосиф Ковачев. Училището е кавалер на орден “Кирил и Методий”, ІІ степен с указ № 1225 от 20.05.1982г. Специализирано е в изучаването на чужди езици като английски, немски и руски език. Наред с чуждоезиковото обучение, в училището се съхраняват и фолклорните традиции на нашия народ. 
Педагогическата колегия е съставена от амбициозни и висококвалифицирани преподаватели, които се стремят да съхранят възрожденския дух в училището, завещан от неговия патрон – проф. Йосиф Ковачев.

14. СОУ “ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”

Адрес: ул.“Генерал Черняев” №8
Телефон:02/831 36 32
Уеб сайт: https://www.14su.bg/

14. СОУ “Проф. д-р Асен Златаров” е създадено през 1932 г. То е построено със средства на Софийското училищно настоятелство и доброволни дарения на жителите на квартал “Банишора”. Първоначално е било основно училище “Княз Борис Търновски”. От 1956 г. е гимназия “Проф. д-р Асен Златаров”. В памет на създателите му е поставена плоча с техните имена, а в основите на училището е зазидано посланието им към потомците. 

ПГИИ "ПРОФЕСОР НИКОЛАЙ РАЙНОВ"

Адрес: ул. Проф. Николай Райнов" №2
Телефон:02/936 74 40
Уеб сайт: https://pgii-nrainov.eu/bgr/nachalo

Профилирана гимназия за изобразителни изкуства "Професор Николай Райнов" предлага професионално обучение в областта на изобразителните и визуалните изкуства след завършен 7 клас, в специалността „Компютърна графика“.

            Гимназията е създадена  през 1992 г. като общинско училище. Основните принципи, залегнали в програмата на училището са индивидуалното творческо развитие на децата и създаването на конкурентно способни млади творци.

             През учебната 2007/2008 г. гимназията създаде за първи път в България паралелка с професия „Компютърен график“, специалност „Компютърна графика“, която подготвя специалисти в областта на новите визуални технологии, които имат широко поле на реализация след завършване на обучението си в медиите, рекламната индустрия, киното, уеб дизайна.
            Училището разполага с добра материална база. Има съвременно оборудвани
компютърни зали с добри условия за създаване на мултимедийни проекти,  с графични таблети и просветки за класическа анимация, студио за осъществяване фото и видео снимки със зелен и син екран, ателиета по  графика, скулптура, керамика, чудесна атмосфера за осъществяване на творчески процес.