Z6_PPGAHG800HID90QNCRBKIV1I65
Z7_PPGAHG800HID90QNCRBKIV1IH7

Декларация за достъпност

Дата на публикуване: 22.11.2021
Последна актуализация: 05.01.2024

Декларация за достъпност
СО – район „Сердика“

 
Раздел 1 - Задължително съдържание

СО – район „Сердика“ осигурява достъп до уебсайта си в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

Настоящата декларация за достъпност се отнася до:

Уебсайт на адрес: www.serdika.egov.bg  Уебсайтът е изграден като федериран портал към Единния портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ) в инфраструктурата на Държавна Агенция „Електронно управление“ 
Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:
EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

I. Статус на съответствие

Съдържанието съответства частично на изискванията на посочения стандарт, поради установени несъответствия и изключения посочени по-долу.

II. Недостъпно съдържание

Несъответствията със стандарта EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) на сайта на ДАЕУ са описани по-долу в таблица Приложение 1.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Изискване на стандарта Пояснения
Текстово представяне на нетекстовата информация Частично осигурено
В повечето случаи е спазено, с изключение на някои мултимедийни елементи (видео клипове, аудио записи, инфографики, интерактивни елементи.
 
Алтернативно представяне на аудио и видео материалите Не е осигурено
Алтернативно текстово представяне на всички време-базирани материали (аудио, видео и други) Не е осигурено
Изключва се представяне на текст във вид на изображение Частично осигурено
Спазено е с изключение на инфографиките, които предполагат съдържание в графична форма
 

Изключва се представяне на текст във вид на изображение без изключения
Частично осигурено
Изключение са инфографиките, които предполагат съдържание в графична форма
 
Осигурен е механизъм за откриване и установяване значението на термини, идиоматични изрази, жаргон и др. Не е осигурено
Осигурен е механизъм за установяване значението на абревиатури и съкращения Не е осигурено
Предположения за корекция при въвеждане на данни Не е осигурено
Превенция на допускането на грешки при попълване на данни (възможност за преглед, потвърждаване и обратимост на действията по добавяне, редакция и изтриване на данни) Не е осигурено

 

Забележка: В таблицата са описани само онези изисквания на стандарта, които не са покрити, покрити са частично или са неприложими. Изцяло покритите изисквания на стандарта не се описват, съгласно изискванията за попълване на декларацията за съответствие.

Дата на първоначално изготвяне на декларацията: 02.09.2022г.

Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията: 30.11.2023г.

Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта: 05.01.2024г.

Метод, използван за изготвяне на декларацията: самооценка, съставена от собственика на уебсайта.

Обратна информация и данни за контакт: адрес: гр. София,  бул. „Княгиня Мария Луиза“  №88, ел. пощи: kmet@serdika.egov.bg; serdika.ekip@serdika.egov.bg

Aдрес за предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт 
За предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт, можете да ползвате следните адреси: kmet@serdika.egov.bg; serdika.ekip@serdika.egov.bg


Връзка към форма за заявление за обратна връзка:

Във федерирания портал на СО – район „Сердика“ има налична форма за обратна връзка.

Процедура по прилагане:

1. На основание утвърдените вътрешни правила в район „Сердика“, е определена следната процедура за разглеждане на сигнали:
-  Чрез формата за обратна връзка на страницата на СО – район „Сердика“;
- По електронен път, на всички официални електронни адреси, публикувани в сайта на СО – район „Сердика“;
- Чрез Системата за сигурно електронно връчване към профила на СО – район „Сердика“
- В деловодството на СО – район „Сердика“, бул. „Кн. Мария Луиза“ №88, етаж IV, стая 225, всеки работен ден от 8:30 до 17:30 часа
- По пощата на хартиен носител до адрес: гр. София, район „Сердика“, бул. „Кн. Мария Луиза“, №88, ПК1202

Сигналът се разглежда в срок до един месец от постъпването му, като в същия срок се подготвя и отговорът, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно.

Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис, а в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ.

2. Подателят на сигнала може да подаде жалба по реда на чл. 58г, ал. 2 от ЗЕУ до кмета на СО – район „Сердика", ако лицето по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ:
2.1 не отговори на сигнала в срока, посочен в настоящата декларация за достъпност; 
2.2 не предприеме мерките за отстраняване на нарушението на достъпността, посочени в отговора на сигнала.

Жалба се подава по един от следните начини:

- Чрез формата за обратна връзка на страницата на СО – район „Сердика“;
- По електронен път, на всички официални електронни адреси, публикувани в сайта на СО – район „Сердика“;
- Чрез Системата за сигурно електронно връчване към профила на СО – район „Сердика“
- В деловодството на СО – район „Сердика“, бул. „Кн. Мария Луиза“ №88, етаж II, стая 225, всеки работен ден от 8:30 до 17:30 часа
- По пощата на хартиен носител до адрес: гр. София, район „Сердика“, бул. „Кн. Мария Луиза“, № 88, ПК 1202

3. Съгласно чл. 60а от ЗЕУ, контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения с изискванията за достъпност по чл. 58в от ЗЕУ, се осъществява от от министъра на електронното управление по методика съгласно Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1524 на Комисията от 11 октомври 2018 г. за установяване на методиката за наблюдение и реда и условията за докладване от държавите членки в съответствие с Директива (ЕС) № 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор (ОВ, L 256/108 от 11 октомври 2018 г.). 


Раздел 2 - Препоръчително съдържание

СО – район „Сердика“ се стреми да представи на потребителите си сайт, който напълно отговаря на  наличните стандарти за достъпност. Това обаче не винаги напълно е възможно. Ако срещате затруднения при работата си със сайта, част от съдържанието не е достъпно или неразбираемо, свържете се с нас.

Потребителското мнение, препоръки и критики са от голямо значение, за да успеем заедно да изградим още по-полезен и достъпен сайт на районната администрация.

СО – район „Сердика“, се ангажира да осигури по-висока степен на достъпност като отстранява констатираните несъответствия в изискванията за достъпност на публикуваната информация.

Дата на публикуване на уебсайта:06.01.2023г.