Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K93
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121S5

Социални дейности

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 11.07.2023

Проект "Топъл обяд" по Оперативна програма  „Храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027 г.

СO – район „Сердика“ започна изпълнението на проект „Топъл обяд“. В рамките на проекта ще бъде приготвян и доставян обяд до домовете на 80 потребителя, представители на целевите групи. Проектът ще сe изпълнява в периода от 03.01.2023 г. до 31.12.2023 г. Предоставянето на социалната услугата ще се извършва ежедневно в работните дни, по време на срока на договора. Обядът ще включва супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт. Храната ще бъде приготвяна по предварително изготвено седмично меню. Потребителите ще имат възможност да получат и допълнителна подкрепа, съгласно допустимите съпътстващи мерки.
Проекта се финансира от Европейски социален фонд плюс по Оперативна програма за „Храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027 г.
 

Социалната услуга „Асистентска подкрепа“


 „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

 1. Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:
 • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
 • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Необходимите документи за кандидатстване са следните:

Продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е от 2 до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите. 

Документи от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“се приематвЦентър за административно обслужване, втори етаж, стая 225, в сградата на СО- район „Сердика”всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на СО–район „ Сердика” на адрес: www.serdika.bg или на бул. „Княгиня Мария Луиза № 88, ет. 2, Деловодство.

За допълнителна информация тел.: 0884198162

Механизъм лична помощ по закона за личната помощ

Лицата, които  имат право да бъдат включени в механизма лична помощ по реда на Закона за личната помощ са:

 • Хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
 • Децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност; 
 • Децата без право на чужда помощ с опредени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степенна трайно намалена работоспособност. 

Необходими документи за включване на ползватели в Механизма лична помощ по Закона за лична помощ: 

 1. Заявление – декларация по образец до кмета на СО – район „Сердика“; 
 2. Направление за ползване на механизма лична помощ, с определен брой часове месечно, издадено от Дирекция „Социално подпомагане „Сердика“;
 3. Документ за самоличност /за справка/, както и други документи по необходимост. 

Лицата, желаещи да бъдат назначени като лични асистенти за предоставяне на механизма лична помощ по реда на Закона за личната помощ, следва да отговарят на следните изисквания: 

 1. Да не са поставени под запрещение; 
 2. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и спрямо тях да не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие на ползвател на лична помощ. 

Необходими документи за заемане на длъжността личен асистент: 

 1. Заявление – декларация по образец до Кмета на СО – район „Сердика“; 
 2. Автобиография; 
 3. Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация, че няма сключен трудов договор;
 4. Декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ; 
 5. Медицинско свидетелство за започване на работа;
 6. Трудова книжка;
 7. Служебна бележка от съответната банка, съдържаща информация за данните на банковата му сметка – IBAN и BIC код.
 8. Документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент, или документ, удостоверяващ наличието на подходящо образователно и/или квалификационно равнище, при наличие на такива. 

ВАЖНО!

 • Изпълнението на трудовия договор с асистента започва от първо число на месеца, следващ месеца на сключването на договора;
 • В първите три работни дни на месеца, следващ отчетния месец, назначените асистенти представят на доставчика на лична помощ отчет по образец за отработените часове и кратко описание на осъществените през месеца дейности. 

Кандидатите за включване в механизма лична помощ и кандидатите за асистенти могат да подават горепосочените документи в сградата на СО – район „Сердика“, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 88, ет. 2, Деловодство, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.