Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CU6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SC7

Профил на купувача

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 13.09.2022

СО - район "Сердика" има утвърдени Вътрешни правила за организацията, провеждането и възлагането на обществени поръчки.

Профил на купувача до 2020г.

Профил на купувача към ЦАИС ЕОП