Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115E1
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115U0
Контакти на звено отговорно по приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация Документи за достъп до обществена информация Годишен отчет по ЗДОИ

Достъп до информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 19.10.2022

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДОСТЪПА ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
В СО-район „Сердика” стриктно се спазва предвидената в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) процедура за предоставяне на информация. Право на достъп до обществена информация има всяко лице, отговарящо на условията по чл.4 от ЗДОИ. Заявления за предоставяне на достъп до обществена информация, по образец се подават във фронт офис – деловодство в Центъра за информация и услуги, ет.2 в сградата на СО-район “Сердика”, бул. “Княгиня Мария-Луиза” №88 и се насочват за изпълнение, със зададен срок - 14 дни. Заявленията за предоставяне на ДОИ, получени чрез Контактен център на Столична община или по електронната поща на кмета на района, отговарящи на чл.25 от ЗДОИ се регистрират и се насочват за изпълнение, със зададен срок - 14 дни. Обществената информация се получава във фронт офис – деловодство в Центъра за информация и услуги, ет.2 в сградата на СО-район “Сердика” или на място, изрично посочено в решението, като се съставя протокол в два екземпляра, за всяка от страните.

 

Информация, предотвратяваща заплаха за живота, здравето и безопасността на гражданите или на тяхното имущество

 

С тези правила се уреждат организацията и реда по изпълнение на Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ от служителите в СО-район “Сердика”:

Вътрешни правила ЗДОИ