Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HH1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121N1

Информация за граждани

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 18.01.2023
  • В Харта на клиента се съдържа полезна информация за гражданите относно основните функции, свързани с административното обслужване, административните услуги, ангажиментите и задълженията на СО - район "Сердика". 

Хартата на клиента се актуализира периодично, за да бъде в съответствие с настъпилите изменения в нормативната уредба, дейността на районната администрация и за да отговаря на очакванията и потребностите на потребителите. 

Харта на клиента - информация за граждани