Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C57
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SA6

Контакти общинска администрация

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 22.02.2024
Общинска структура, длъжност Име и фамилия Телефон електронна поща приемно време
Кмет Момчил Даскалов 02/832 50 65 kmet@serdika.egov.bg

сряда от 9:00 до 12:00 часа

САМО СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ

Заместник-кмет Евгения Аврамова 02/931 30 91 e.avramova@serdika.egov.bg сряда от 9:00 до 12:00 часа
Заместник-кмет инж. Благовеста Горанова 02/931 00 21 b.goranova@serdika.egov.bg сряда от 9:00 до 12:00 часа
Секретар инж. Мариела Петкова 02/831 70 77; 02/831 20 60 m.petkova@serdika.egov.bg сряда от 9:00 до 12:00 часа
Финансов контрольор Валентина Тихолова   v.tiholova@serdika.egov.bg  
Главен архитект арх. Хатидже Хаджиева 02/921 8059 h.hadjieva@serdika.egov.bg четвъртък от 9:00 до 12:00 часа
Главен юристконсулт Нина Костадинова 02/931 30 35 n.kostadinova@serdika.egov.bg петък от 9:00 до 12:00 часа
Секретар "Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни не непълнолетни" Евелина Стоянова 02/921 80 75 e.stoyanova@serdika.egov.bg вторник от 10:00 до 12:00 часа
Началник-отдел "Административно и информационно обслужване" инж. Валя Панкова 02/921 80 55 v.pankova@serdika.egov.bg  
Началник-отдел "Финансово-счетоводни и правни дейности" Зоя Захариева 02/832 31 48; 02/921 80 54 z.zaharieva@serdika.egov.bg  
Началник-отдел "Регистрация и контрол на търговската дейност и общинска собственост" Красимир Александров 02/931 51 18 k.aleksandrov@serdika.egov.bg вторник от 9:00 до 12:00 часа
Началник-отдел "Образование, култура, социални дейности и спорт" Райна Сотирова 02/921 80 36 r.sotirova@serdika.egov.bg вторник от 9:00 до 12:00 часа
Началник-отдел "Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология" инж. Никола Онов 02/931 05 37 n.onov@serdika.egov.bg четвъртък от 9:00 до 12:00 часа
Началник-отдел "Устройство на територията и строителен контрол" инж. Анатоли Киров 02/921 80 31 a.kirov@serdika.egov.bg четвъртък от 9:00 до 12:00 часа
Служител "Отбранително мобилизационна подготовка - завеждащ регистратура на класифицирана информация" Едуард Иванов 02/921 80 40 e.ivanov@serdika.egov.bg  
Деловодно обслужване  -  02/921 80 19; 02/921 80 48    
Гражданско състояние - 02 /921 80 18    
Адресна регистрация - 02/ 921 80 17    
Картотека - 02/ 921 80 20    
Дежурен "Районен съвет по сигурността" 02/831 71 89