Z6_PPGAHG800174C0Q369KOV52CC1
Z7_PPGAHG800174C0Q369KOV52CQ1
Електронни административни услуги Административни услуги Банкови сметки Център за административно обслужване Проверка на статус на преписка Вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги Харта на клиента Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите

Административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 04.08.2022

Административното обслужване в СО-район „Сердика” се осъществява при спазване разпоредбите, установени в Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Закона за администрацията, Наредба за административното обслужване, Наредбите на Столичен общински съвет, Хартата на клиента на Столична Община, Хартата на клиента на СО-район „Сердика” и съгласно клаузите на специалните закони, свързани с предоставяне на административни услуги.