Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Eтап I“

Дата на публикуване: 10.01.2023
Последна актуализация: 21.07.2023

Отворен за кандидатстване е Eтап I по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Основната цел на програмата е:

  • Подобряване енергийните характеристики на жилищните сгради;
  • Достигане на клас на енергопотребление „В“ на многофамилните жилищни сгради;
  • Намаление на енергийното потребление на страната, редуциране на емисиите на парникови газове;
  • Постигане на 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от жилищния сграден фонд;
  •  Намаляване на енергийната бедност, чрез намаляване на разходите за енергия, подобряване на условията и качеството за живот чрез технологично обновление и модернизиране на сградния фонд и др.

За кои сгради може да се кандидатства?

  • По програмата ще бъдат финансирани сгради с минимум 4 апартамента. СО – район „Сердика“ ще може да кандидатства в партньорство със Сдружения на собствениците на сгради, регистрирани по Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС).
  • Жилищни сгради, проектирани преди 26 април 1999 г., в които самостоятелните обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик.
  • Сгради, за които е установено, че отговарят на съществените изисквания към строежите съгласно чл. 169, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и са получили положителна оценка за сеизмична осигуреност.

Крайният срок за подаване на документи по Процедурата към районната администрация е 10.05.2023г.

 

 Информация за допустимите за финансиране дейности по изпълнението на мерките за енергийната ефективност и други съпътстващи дейности, както и за всички необходими документи и насоки за кандидатстване по процедурата може да намерите на следните линкове, както и в приложените файлове:

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ 2020

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО 

АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ - Регистър ЗЕЕ

РЕГИСТЪР НА ПРОЕКТАНТИТЕ, ВПИСАНИ В КАМАРАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ 

 

Лице за контакт от СО - район "Сердика" - инж. Никола Онов, тел:0887200818

Саниране
Заявление за участие
Дата на публикуване: 02.02.2023

Протокол от ОС за учредяване на СС
Дата на публикуване: 23.01.2023

Споразумение за създаване на СС
Дата на публикуване: 23.01.2023

Покана за свикване на ОС на СС
Дата на публикуване: 23.01.2023

Протокол от ОС на СС
Дата на публикуване: 23.01.2023

Декларация съгласие
Дата на публикуване: 23.01.2023