Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Eтап II“

Дата на публикуване: 11.06.2023
Последна актуализация: 19.01.2024

От 02.06.2023г. е отворен за кандидатстване  Eтап II по Процедура BG-RRP-4.024  „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ).


Интензитетът на помощта е 80% от стойността на всички допустими разходи, като Сдружението на собствениците следва да осигури самоучастието си в настоящата процедура чрез собствен финансов ресурс в размер на 20% от стойността на допустимите разходи по проекта.

 

Основната цел на програмата е:
•    Подобряване енергийните характеристики на жилищните сгради;
•    Достигане на клас на енергопотребление „В“ на многофамилните жилищни сгради;
•    Намаление на енергийното потребление на страната, редуциране на емисиите на парникови газове;
•    Постигане на 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от жилищния сграден фонд;
•     Намаляване на енергийната бедност, чрез намаляване на разходите за енергия, подобряване на условията и качеството за живот чрез технологично обновление и модернизиране на сградния фонд и др.

 

За кои сгради може да се кандидатства?
•    По програмата ще бъдат финансирани сгради с минимум 4 апартамента. СО – район „Сердика“ ще може да кандидатства в партньорство със Сдружения на собствениците на сгради, регистрирани по Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС).
•    Жилищни сгради, проектирани преди 26 април 1999 г., в които самостоятелните обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик.
•    Сгради, за които е установено, че отговарят на съществените изисквания към строежите съгласно чл. 169, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и са получили положителна оценка за сеизмична осигуреност.


Крайният срок за подаване на документи по Процедурата от водещият партньор е 16 януари 2024 г. 

 

Лице за контакт от СО - район "Сердика" - инж. Никола Онов, тел:0887200818
 
 Информация за допустимите за финансиране дейности по изпълнението на мерките за енергийната ефективност и други съпътстващи дейности, както и за всички необходими документи и насоки за кандидатстване по процедурата може да намерите на следните линкове, както и в приложените файлове:

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ 2020

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО 

АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ - Регистър ЗЕЕ

РЕГИСТЪР НА ПРОЕКТАНТИТЕ, ВПИСАНИ В КАМАРАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ 

Приложение 9 - Декларация - нечлен на СС
Дата на публикуване: 11.06.2023

Приложение 8 - Протокол от ОС на СС
Дата на публикуване: 11.06.2023

Приложение 5 - Справка за СС
Дата на публикуване: 11.06.2023

Приложение 4 - Заявление за участие
Дата на публикуване: 11.06.2023