Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Механизъм лична помощ по закона за личната помощ

Дата на публикуване: 06.10.2022
Последна актуализация: 21.07.2023

Лицата, които  имат право да бъдат включени в механизма лична помощ по реда на Закона за личната помощ са:

 • Хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
 • Децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност; 
 • Децата без право на чужда помощ с опредени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степенна трайно намалена работоспособност. 


Необходими документи за включване на ползватели в Механизма лична помощ по Закона за лична помощ: 

 • Заявление – декларация по образец до кмета на СО – район „Сердика“; 
 • Направление за ползване на механизма лична помощ, с определен брой часове месечно, издадено от Дирекция „Социално подпомагане „Сердика“;
 • Документ за самоличност /за справка/, както и други документи по необходимост. 


Лицата, желаещи да бъдат назначени като лични асистенти за предоставяне на механизма лична помощ по реда на Закона за личната помощ, следва да отговарят на следните изисквания: 

 • Да не са поставени под запрещение; 
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и спрямо тях да не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие на ползвател на лична помощ. 


Необходими документи за заемане на длъжността личен асистент: 

 • Заявление – декларация по образец до Кмета на СО – район „Сердика“; 
 • Автобиография; 
 • Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация, че няма сключен трудов договор;
 • Декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ; 
 • Медицинско свидетелство за започване на работа;
 • Трудова книжка;
 • Служебна бележка от съответната банка, съдържаща информация за данните на банковата му сметка – IBAN и BIC код.
 • Документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент, или документ, удостоверяващ наличието на подходящо образователно и/или квалификационно равнище, при наличие на такива. 

Изпълнението на трудовия договор с асистента започва от първо число на месеца, следващ месеца на сключването на договора;
В първите три работни дни на месеца, следващ отчетния месец, назначените асистенти представят на доставчика на лична помощ отчет по образец за отработените часове и кратко описание на осъществените през месеца дейности. 
Кандидатите за включване в механизма лична помощ и кандидатите за асистенти могат да подават горепосочените документи в сградата на СО – район „Сердика“, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 88, ет. 2, Деловодство, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.