Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LS1
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111L27
Кмет Заместник кметове Секретар Главен архитект Администрация ‏Общински стратегически документи‎ Вътрешни правила Публични регистри Дейности Изпълнявани проекти

Администрация

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 01.09.2022

СО-район „Сердика” се представлява и ръководи от кмет на района, който се избира след произвеждане на избори въз основа на всеобщо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване на жителите на територията на района, при спазване разпоредбите на Изборния кодекс и решенията на Централната избирателна комисия.


В своята организация на работа администрацията на СО-район „Сердика” се ръководи от законовите и подзаконови нормативни актове, действащи в Република България, решенията на Столичен общински съвет и заповеди на кмета на Столична община. 


Районната администрация подпомага кмета на района при осъществяване на правомощията му като орган на местната власт, осигурява технически дейността му и извършва административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица.


Броят, видът и числеността на звената в районната администрация, връзките между тях и подчинеността им на ръководните органи на района се определят от кмета на района в съответствие с приетата от Столичен общински съвет структура, съгласно Приложение №2 към  Решение №257, по Протокол №54 от 21.04.2022г. на Столичен общински съвет,  Решение № 605, по Протокол №39 от 23.09.2021г. и Приложение №25 на Решение № 184 от 26.04.2012г. на СОС.


Дейността на районната администрация се осъществява на основата на принципите: законност, достъпност, публичност  и прозрачност, ефективност и  ефикасност, равнопоставеност, лоялност и колегиалност.  

 

Административният адрес на района е: гр. София, п.к.1202, бул. Княгиня Мария Луиза, 88.