Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2434
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CQ5

Процеси на вземане на решения

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 03.08.2022

В процеса на вземане на решения СО-район „Сердика” се ръководи от законовите и подзаконови нормативни актове, действащи в Република България, решенията на Столичен общински съвет и заповеди на кмета на Столична община.

Кметът на СО - район "Сердика" и районната администрация, при взимане на решения и изпълнение на своята дейност, се ръководят от актове приети на Столичен общински съвет и издадени от кмета на Столична община.

Решенията се вземат съгласно процедури и процеси разписани съгласно утвърдени Вътрешни правила, интереси и други, както следва:

  • определяне на отговорниците за процесите;
  • определяне на последователността и взаимодействието на тези процеси;
  • определяне на необходимите критерии и методи, за да се осигури ефикасността на функциониране и на управление на тези процеси;
  • осигуряване наличието на ресурси и на информация, необходими за функциониране и наблюдение на тези процеси;
  • наблюдение, измерване и анализа на тези процеси;
  • своевременното приемане и реализиране на необходимите действия за постигане на планираните резултати и за непрекъснатото подобряване на тези процеси.
  • носят отговорност за ефективното осъществяване на процеса, за който са упълномощени, съгласно регламентираните изисквания в документацията за съответния процес. При установяване на отклонения от изискванията, отговорниците за процесите са задължени да предприемат подходящи коригиращи действия и да предлагат мерки за подобрения