Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24J4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CQ7

Устройствен правилник

Дата на публикуване: 24.08.2020
Последна актуализация: 19.10.2022

СО - район "Сердика" има утвърден  устройствен правилник уреждащ основните въпроси, свързани с организацията на работа на СО-район „Сердика”, структурата, състава, функциите, връзките и взаимоотношенията между структурните звена и служителите на неговата администрация.