Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LQ5
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LM2
Структура и функции Процеси на вземане на решения Устройствен правилник Декларации по ЗПКОНПИ Информационни масиви и ресурси, използвани от администрацията

Администрация

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 01.09.2022

 В Устройственият правилник на СО - район "Сердика", са уредени основните въпроси, свързани с организацията на работа на районната администрация, структурата, състава, функциите, връзките и взаимоотношенията между структурните звена и служителите на  администрацията.