Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KQ5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CJ4

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 01.09.2022

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) е компетентен орган, който организира социално - превантивната дейност на територията на района, разглежда възпитателни дела за противообществените прояви, извършени от малолетни или непълнолетни, и престъпления, извършени от непълнолетни, освободени от наказателна отговорност по чл. 61 от Наказателния кодекс (НК). 
Като помощен орган към МКБППМН при СО – район „Сердика“ е създаден и функционира консултативен кабинет „Вяра“, където работи екип от специалисти – обществени възпитатели към комисията – психолози, терапевти, педагози, социални работници и др. 
В кабинета се извършват консултации с деца и техните родители, корекционно-възпитателна дейност, консултативна дейност, дейности по превенция на рисковото поведение на малолетните и непълнолетните и др. 
Услугите, предоставяни от консултативния кабинет за превенция се извършват при пълна поверителност и са напълно безплатни за потребителите. 
Консултациите със специалисти се извършват след предварително записване на час при секретаря на МКБППМН. 
Към консултативен кабинет „Вяра“ се реализират и групи за работа с деца по метода психодрама, водени от обучени психолози, психодрама асистенти и терапевти. Организират се творчески арт-работилници с деца, учещи и живеещи на територията на Района. Провеждат се лекции, беседи, тренинги на различна тематика и много други дейности, в съответствие с професионалната насоченост и квалификация на специалистите.
Дейността на кабинета се контролира от секретаря на МКБППМН. 
Консултативният кабинет се намира в сградата на СО – район „Сердика“, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 88, ет. 3, ст. 325.
Консултативен кабинет „Вяра“ работи по график, в делнични дни, от 8,30 до 17,00 часа. 
Секретарят на МКБППМН се помещава в сградата на районната администрация,  ет. 3, ст. 309. 
Приемното време на секретаря на МКБППМН е във вторник от 10,00 до 12,00 часа, а през останалите делнични дни, след предварително записване.