Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KA7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C37

Регистрация и контрол на търговската дейност

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 02.09.2022

Деностите по "Регистрация и контрол на търговската дейност", се извършват в съответствие с Наредбата на СОС за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на СО, а именно: 

 1. Вписват в информационен масив „търговски обекти” постъпилите заявления за работно време на стационарен търговски обект и осъществяват цялостен контрол по спазване на Наредбата за  реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община; 
 2. При констатирани нарушения съставят актове за установяване на административни нарушения съгласно НРУИТД на СО; 
 3. Дават предложения по изготвени наказателни постановления и водят регистър за издадените НП; 
 4. Връчват наказателни постановления касаещи дейността на отдела по съставени актове на други институции.
 5. Издават разрешения за ползване на място за извършване на търговия на открито върху терени, общинска собственост – по одобрена схема за разполагане на преместваеми съоръжения. Издадените разрешителни след заверка в СО се вписват в регистър.
 6. Правят предложения за вземане на решения от СОС за отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост; 
 7. Участват в комисии за разглеждане на заявления във връзка с управлението на имоти публична и частна общинска собственост; 
 8. Извършват контрол по плащане на наемите по сключените договори за търговски обекти към СО-район „Сердика”;
 9. Уведомяват компетентните лица от районната администрация за предприемане на законни процедури към неизрядните наематели;
 10. Участват в съвместни проверки с органите на БАБХ, РС-ПАБ, НАП, РУП и ДАСМ, за спазване на задължителни писмени указания от кмета на района при промяна на работното време за осигуряване спокойствието на гражданите и обществения ред;
 11. Организират правилното съхраняване и ползване на архивните документи и информация; 
 12. Организират дейността по издаване на наказателни постановления;
 13. Отговарят на постъпили заявления и сигнали на граждани.
 14. Работят с електронни документи, документи подписани с КЕП, използват СЕОС, ССЕВ и/или други електронни комуникационни канали.