Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K44
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CD7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CD2

Общинска собственост

Дата на публикуване: 24.08.2020
Последна актуализация: 01.09.2022

Общинска собственост извършва дейности като:

1.    Документално оформяне правото на собственост върху общинските недвижими имоти с актове за общинска собственост, следи се за последващи действия с тях, като продажба, замяна, отстъпено право на строеж, реституция и други разпоредителни действия по вписване на актове;
2.    Водене на регистър на имотите, общинска собственост; 
3.    Изготвяне на справки за заприходяване и отписване на имотите по баланса на района;
4.    Подготвяне на молби-декларации на недвижимите имоти – общинска собственост за издаване на удостоверения за данъчна оценка в Дирекция ПАМДТ, както и вписване на Актовете за общинска собственост в регистъра на Агенцията по вписванията; 
5.    Подготвяне на становища на преписки по отписване на недвижими имоти от актовите книги за общинска собственост и извършване на заверки на удостоверения; 
6.    Изготвяне на отговори за статута на недвижими имоти по искания на физически и юридически лица; 
7.    Извършване на заверки на молби-декларации по обстоятелствени проверки; 
8.    Осъществяване на действия по анализа и ефективното управление и използване на общинските имоти предоставени под наем; 
9.    Подготвяне и окомплектоване на преписки по реституционните закони; 
10.    Подготвяне и окомплектоване на преписки по замени, ликвидиране на съсобственост, делби, закупуване на общински имот, учредяване право на строеж и др.; 
11.    Реализиране продажбите на общински жилища по изготвени списъци с предложения до СОС, изготвяне на заповед и договор за покупко-продажба; 
12.    Обработване на заявления на граждани за картотекиране като крайно нуждаещи се от общински жилища; осъществяване на проверки, във връзка с картотечни преписки и наемни досиета;
13.    Изготвяне на настанителни заповеди и договори на граждани с установена жилищна нужда за настаняване в общински жилища под наем; 
14.    Издаване на удостоверения за картотечна група при поискване и служебни бележки към експлоатационните дружества; 


15.    Контрол по изпълнение на задълженията на гражданите по договорите за наем и предприема всички законово допустими действия за събирането им в срок;
16.    Осъществяване на процедури по прекратяване на договорните отношение с недобросъвестни наематели на общински жилища, както и принудително изземване на общински имоти по реда на чл. 65 от ЗОС.
17.    Работа с електронни документи, документи подписани с КЕП, използват СЕОС, ССЕВ и/или други електронни комуникационни канали.