Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KO6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CL3

Правно-нормативно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 02.09.2022
  1. Оказват правна помощ на службите в района за законосъобразно изпълнение на техните функции, дават съвети, мнения и справки по правни въпроси. 
  2. Предлагат мерки самостоятелно или съвместно с другите отдели на районната администрация за предотвратяване и прекратяване на закононарушения и за отстраняване на условията и причините, които ги пораждат. 
  3. Участват в разработването, дават становища и мнения по законосъобразността на вътрешно устройствени, административни актове, инструкции и заповеди, които съгласуват, както и в подготовката на документи, свързани с възникване, изменение и прекратяване на трудовите или служебни правоотношения и налагането на дисциплинарни наказания.
  4. Съгласуват договори с външни юридически и физически лица, защитават интересите на СО-район „Сердика” по изпълнение на сключените договори. 
  5. Координират работата по обосноваване законосъобразността на извършените действия пред контролни и ревизионни органи.
  6. Осъществяват процесуално представителство на СО-район „Сердика” пред органите на съдебната власт.
  7. Участват в подготовката и провеждането на обществени поръчки и конкурсни процедури по наредби на Столичен общински съвет.
  8. Работят с електронни документи, документи подписани с КЕП, използват СЕОС, ССЕВ и/или други електронни комуникационни канали.