Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K85
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CL0

Управление на човешки ресурси

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 02.09.2022
  1. Поддържа личните трудови и служебни досиета на служителите. Изготвя документите, свързани с възникването, изменението и прекратяването на трудовите и служебните правоотношения в района; 
  2. Организира разработването, утвърждаването и съхранението на длъжностните характеристики на служителите от районната администрация, както и тяхното актуализиране. 
  3. Разработва длъжностни и поименни щатни разписания за служителите в районната администрация, съгласно действащото законодателство, отразявайки промените в служебните и трудови правоотношения, размера на основните месечни работни заплати и ги представя за утвърждаване от кмета на района; 
  4. Технически осигуряват процесите по наемането и подбора, обучението и професионалната квалификация и йерархическото израстване на служителите; 
  5. Организира процеса на оценка на трудовото изпълнение на служителите от районната администрация, осъществява техническа и методологическа помощ на всички етапи от атестирането;
  6. Организира и извършва дейности по осъществяване на здравословни и безопасни условия на труд, съгласно измененията на нормативната уредба; 
  7. Издава документи, удостоверяващи трудов и служебен стаж на служителите - образец за пенсиониране УП-2, УП-3; 
  8. Изработва годишен план за обучение на служителите.