Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KI6
Z7_PPGAHG800HO720604J3FSG1KG1
Образование Спорт и младежки дейности Култура Социални дейности

Образование, култура, социални дейности и спорт

Дата на публикуване: 14.04.2022
Последна актуализация: 12.01.2023

Дейността на районната администрация в областта на образование, култура, социални дейности и спорт е следната:

 1. Осигурява и контролира задължителното училищно обучение на децата до 16-годишна възраст във връзка с хармонизиране на българското образование в съответствие с европейското. 
 2. Осъществява методическо ръководство за проектна работа и екипен подход в областта на образованието в общинските детски и учебни заведения. 
 3. Извършва проверки и осъществява контрол в учебните и детски заведения, относно спазването на нормативните актове, управлението на предоставената материална база – общинска собственост.
 4. Подпомага организирането и провеждането на конкурси за доставка на храни, ученическо столово хранене и охрана за нуждите на образователните институции  на територията на района и контролира тяхното изпълнение.
 5. Организира, контролира и координира извънкласна и извънучилищна дейност на територията на образователните институции в СО-район „Сердика”.
 6. Контролира дейността между училищата и Столична община в областта на културните изяви и младежките дейности.
 7. Инициира, координира и контролира културни проекти и програми свързани с официални събития в района – инициативи с жителите на района, чествания в училищата и детските градини по повод на национални празници. Подпомага организационно читалищата в района;
 8. Участва в реализирането на проекти свързани със социалните дейности.
 9. Организира и провежда ученически спортни игри;
 10. Инициира, координира и контролира реализирането на проекти и програми в областта на спорта;
 11. Подготвя и реализира проекти по програми от компетентността на районната администрация.