Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K66
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CJ7

Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 02.09.2022

Инженерна инфраструктура:

 1. Издаване на протоколи за откриване на строителна площадка – акт № 15; 
 2. Осигурява участие на експерти в съвместното решаване на проблеми на ТСУ с други поделения на СО и държавни органи – за инженерните мрежи в общински терени;
 3. Участие в ОЕСУТ в ДАГ за обекти на територията на района;
 4. Приемане,  обработка и одобряване на инвестиционни проекти на инженерната инфраструктура;
 5. Изготвяне на документация за подготовка на обекти и терени за отдаване на конкурс върху извадка от актуален подземен кадастър и за подготвяне на конкурс по поддържането на зелената система на района;
 6. Извършване контрол при изграждане на нови, при реконструкция или при основен ремонт на съществуващи благоустройствени мрежи и съоръжения;
 7. Проверка на проекти и изготвяне разрешения за строеж на благоустройствени мрежи и съоръжения;
 8. Констатиране извършването на необходимите възстановителни работи и отстраняване на нанесени повреди на благоустройствени фондове на общината при извършване на строителни работи на подземни и надземни улични проводи и съоръжения;
 9. Проверява спазването на изискванията по изпълнение на строителството, заснемане и нанасяне в специализирани карти и регистри на мрежите и съоръженията преди да се засипят;
 10. Изготвяне и проследяване прилагането на одобрени инвестиционни програми на района за благоустройствени обекти;
 11. Изготвяне на протоколи с оценки по чл. 210 от ЗУТ;
 12. Прокарване на временен път;
 13. Установяване на право на преминаване през чужд имот за определен срок;
 14. Подготвяне на документация, провеждане на процедури по ЗОП и сключване на договори за абонаментна поддръжка на електроинсталация, ВиК, телефонна инсталация, компютърната техника, асансьорната уредба и др. на районната администрация и учебните и детски заведения.
   

Екология:

 1. Издаване на разрешения за отсичане и кастрене на дървета в частни имоти и санкциониране на нарушители, отстранили дървесна, храстова растителност и тревна покривка в общинска територия и нарушители, отсекли дървета в частна собственост без разрешение;
 2. Участие в постоянната комисия за преценка на влиянието върху околната среда на проекти и обекти, неподлежащи на ОВОС;
 3. Извършване на огледи и обработка на заявления и жалби във връзка с озеленяването и екологията;
 4. Изготвяне на идейни проекти за подобряване на екосредата в района;
 5. Инвеститорски контрол и участие в процедурите по издаване на заповеди, свързани с битово сметоизвозване, лятно и зимно улично почистване;
 6. Упражнява редовен контрол по опазване на чистотата и зелените площи, стопанисване на зелените площи от граждани, физически и юридически лица; 
 7. Изготвя и реализира програма за решаване на проблемите, свързани с бездомните кучета; 
   

Инвеститорски контрол:

 1. Изготвяне на годишна програма за основни и текущи ремонти на учебните и здравни заведения и на административните и жилищни сгради, собственост на района и следи за изпълнението ѝ;
 2. Изготвяне на количествени сметки във връзка с провеждането на конкурси за основни и текущи ремонти на общински обекти и упражняване на инвеститорски контрол при изпълнението на РСМР по тях;
 3. Съгласуване на служебни проекти със съответните инстанции;
 4. Изготвяне на справки за изпълнението на ремонтите;
 5. Контрол на състоянието на тротоарите и уличните платна при паднали снеговалежи и заледявания, както и действията на дежурните екипи при тяхното отстраняване;
 6. Работа при бедствени ситуации – огледи на място, оценка на щети, предприемане на мерки за подобряване състоянието на инженерната инфраструктура в района;
 7. Осъществява инвеститорски контрол при ремонт на улици, училища, детски градини, детски и спортни площадки на територията на района;