Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHR0
Z7_PPGAHG800P2Q70QTAILAS840F3

Финансово-счетоводни дейности

Дата на публикуване: 08.09.2020
Последна актуализация: 02.09.2022

Финансово-счетоводната дейност включва:

 1. Изготвят бюджета на района и следят за неговото изпълнение. Изготвят месечни, тримесечни отчети и справки, свързани с изпълнението му; 
 2. Изготвят всички документи от финансово-имуществен характер, от които произтичат права и задължения за района; 
 3. Осигуряват и организират оптимална централизация на счетоводните операции между финансовите служби, централно счетоводство и третостепенните разпоредители с бюджетни средства; 
 4. Следят за разходването на утвърдения фонд „Работна заплата”;
 5. Уреждат всички сметни взаимоотношения с дебитори и кредитори, с Националния и местния бюджет и банки; 
 6. Уреждат взаимоотношенията с осигурителните фондове, провежда инвентаризации и проверки на парични и стоково-материални ценности; 
 7. Осчетоводяват сумите от продажбата на конкурсни книжа по повод на обявени конкурси от района и своевременно превежда постъпилите суми; 
 8. Осчетоводяват всички местни такси по Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, наеми на общинска собственост, гаранции за конкурси и гаранции за изпълнение на сключени договори; 
 9. Съставят извлечения, справки, удостоверения за балансова стойност на имоти – общинска собственост, необходими за приватизация; 
 10. Осъществяват предварителен, текущ и последващ вътрешно-финансов контрол на финансовата и платежна дисциплина, извършва системен анализ на финансовото състояние и финансовите резултати; 
 11. Съхраняват счетоводните документи и отговаря за предаването им по установения ред в архива и срочното им предаване в съответните органи;
 12. Издават всички необходими на граждани, юридически лица и служители финансови документи – фактури, квитанции и др.