Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KA6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C34
Протоколи от РЕСУТ Обявления и съобщения по ЗУТ

Устройство на територията

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 13.09.2022

Дейността на районната администрация в областта на устройството на територията включва:

 1. Разглеждане и издаване на мотивирани предписания относно изменения на влезли в сила ПУП, ПРЗ, ПР, ПЗ, РУП, съобщаване, разглеждане в РЕСУТ, изготвяне на заповеди, за одобряване на ИПЗ, ИПР, ИПРЗ, РУП – правомощия;
 2. Издаване на удостоверения за градоустройствен статут на УПИ;
 3. Издаване на визи, одобряване на проекти, разрешения за строеж на заявления за издаване на разрешения за строеж на огради;
 4. Одобряване на инвестиционни проекти за преустройство, реконструкция, пристроявания и надстроявания по чл. 38, 39, 53 от ЗУТ и издаване на РС по правомощия;
 5. Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти, РИЕ;
 6. Изготвяне и изпращане на писма до граждани по повод заведени преписки;
 7. Изготвяне на отчети и изпращане в СРДНСК на копия от издадени РС и АУ;
 8. Изпращане на уведомителни писма до СО и НАГ по преписки;
 9. Издаване на заверени копия от строителни книжа и документи от технически архив;
 10. Справки в технически архив и изпращане на писмен отговор;
 11. Одобряване на екзекутивна документация – чл. 175 ал. 1 от ЗУТ;
 12. Издаване на удостоверения за съхраняване на екзекутивна документация по чл. 175 ал. 6 от ЗУТ;
 13. Извършване на оглед на строителни обекти, подлежащи на приемане, изготвяне на становища за издаване на разрешения за ползване и участие в приемателни комисии;
 14. Становища по чл. 210 от ЗУТ за делба;
 15. Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по ТСУ;
 16. Заверяване на преписи от документи и на копия от регулационни планове и документация към тях;
 17. Осигуряване участието на експерти в съвместното решаване на проблеми по ТСУ с други отдели на СО и държавни органи;
 18. Участие в ОЕСУТ и НАГ за обекти на територията на района;
 19. Издаване на удостоверения за идентичност на имоти;
 20. Разглеждане на преписки от НАГ, обявяване на ПУП, ИПРЗ, ИПР, ИПЗ и РУП по реда на чл. 128, ал. 3, чл. 130 от ЗУТ във връзка с чл. 131 от ЗУТ и при необходимост спазване на изискванията на чл. 121 от ЗУТ и във връзка с Наредбата на СО;
 21. Разглеждане преписки от НАГ, обявяване на разрешения за строеж и заповеди към тях.
 22. Допълване / поправка на одобрен кадастрален план;
 23. Отразяване в разписния лист към кадастралния план на промени в собствеността на недвижими имоти, настъпили след одобрението му;
 24. Разглеждане, окомплектоване и сатовища по молби по реституционни преписки;
 25. Обработване на молби-декларации по обстоятелствени проверки;
 26. Изготвяне на писма за уреждане на сметки по регулация;
 27. Работа по заявления, предложения и сигнали от физически и юридически лица; 
 28. Изготвяне на писма за уреждане на сметки по регулация.
 29. Работа с електронни документи, документи подписани с КЕП, използване на СЕОС, ССЕВ и/или други електронни комуникационни канали.