Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KM4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CB4

Строителен контрол

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 02.09.2022

Дейността на районната администрация в областта на контрола по строителството включва:

 1. Даване на задължителни технически предписания по чл. 197 ал. 2 от ЗУТ при премахване на законен строеж от собственик;
 2. Издаване на удостоверения за степен на завършеност на строителството;
 3. Издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация на преместваем обект;
 4. Заверка на технически паспорт;
 5. Заверка на протоколи за определяне на строителна линия и ниво на строежи – огради, сгради, инфраструктура;
 6. Извършва огледи по молби и жалби на граждани относно незаконно строителство в района, подготвя проектозаповеди за премахването им;
 7. Контролира извършването на строителство в района, с цел недопускане на отклонения от устройствените планове, одобрените проекти, разрешенията за строеж, определените строителни линии и нива, както и спазването на действащите нормативни актове за устройство на територията;
 8. Дава предписания на гражданите да предоставят необходимите строителни книжа на извършващото се строителство;
 9. При констатиране на незаконно строителство, съставя констативен акт за започване на административно производство, който изпраща в СРДНСК;
 10. Съставя актове по чл. 36 от ЗАНН за започване на административно-наказателно производство, които изпраща в ДНСК;
 11. Изготвя заверени копия на ПУП, ПРЗ, ПР, ПЗ, РУП, които изпраща в ДНСК;
 12. Връчва на гражданите наказателни постановления, заповеди и др., издадени от СРДНСК;
 13. Изготвя отчети за извършена работа до СРДНСК,  Дирекция “Контрол по строителството” в СО;
 14. Участва в комисии за освидетелстване на сгради по чл. 195 от ЗУТ.