Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAH31
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHB4
Финансово-счетоводни дейности Управление на човешки ресурси Правно-нормативно обслужване Устройство на територията Строителен контрол Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология Регистрация и контрол на търговската дейност Общинска собственост Образование, култура, социални дейности и спорт Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

Дейности

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 01.09.2022

Районната администрация извършва административни услуги при спазване на принципите на законност, бързина, достъпност и икономичност на производството по предоставянето на тези услуги и спазва изискванията за качествено административно обслужване на физическите и юридическите лица. 

Съгласно утвърдената от Столичен общински съвет структура, районната администрация е организирана в отдели и служители на пряко подчинение на кмета на района – ръководни и експертни длъжности.

 Районната администрация според разпределението на дейностите, които извършва при подпомагане кмета на СО-район „Сердика” е Обща и Специализирана.

Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на кмета на СО-район „Сердика” като работодател и орган по назначаване на служителите в районната администрация, осъществява финансоно-счетоводните операции, създава условия за осъществяване на дейността на специализираната администрация и извършва техническите дейности по административното обслужване.

Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на кмета на района в качеството му на орган на изпълнителната власт за територията на района.

 Общата и Специализирана администрация е организирана в отдели. 

Отделите са структурни звена за ръководство, организация, координация и контрол в съответните сфери от работата на районната администрация и осъществяват дейност в рамките на предоставените им правомощия и функции, определени в нормативните актове и този правилник.