Z6_PPGAHG8001PU206G1SVMTUVEL5
Z7_PPGAHG8001PU206G1SVMTUV1V2

В този раздел публикуваме основните вътрешни правила, които се използват при работата на администрацията в СО - район "Сердика"

04.08.2022
24.01.2023

Вътрешни правила за организация на деловодната дейности документооборота в СО - район "Сердика"

 

Вътрешни правила за организация на административно обслужване в СО - район "Сердика"

 

Вътрешни правила на закона за достъп до обществена информация в СО - район "Сердика"

 

Етичен кодекс за поведение на служителите в СО - район "Сердика"

 

Вътрешни правила за управление на човешките ресурси в СО - район "Сердика"

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА АКТУВАНЕТО НА ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОТПИСВАНЕТО ИМ ОТ АКТОВИТЕ КНИГИ ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ВОДЕНЕТО НА РЕГИСТРИ ЗА ПУБЛИЧНА И ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА ПО КАРТОТЕКИРАНЕ НА КРАЙНО НУЖДАЕЩИ СЕ ГРАЖДАНИ, НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩИНСКИ ЖИРИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО – РАЙОН „СЕРДИКА“ И ПРОДАЖБАТА ИМ

 

Вътрешни правила за организация, провеждане и възлагане на обществени поръчки

 

Вътрешни правила за реда и организацията при извършване на проверка на декларациите по ЗПКОНПИ

 

Вътрешни правила за счетоводния документооборот в СО - район "Сердика"

 

Вътрешни правила за обмен на документи между СО -район 'Сердика" и реални участници в електронния обмен на документи чрез ССЕВ

 

Вътрешни правила за дейността на учрежденския архив в СО - район "Сердика"