Z6_PPGAHG8001M62068VO30P0PIR0
Z7_PPGAHG8009GPD06K5J6C7K28K5

Дейности по реставрацията и консервацията на къщата-музей на Райна Княгиня

Дата на публикуване: 18.05.2023
Последна актуализация: 19.05.2023

След дългогодишни усилия от страна на СО - район "Сердика", насочени към съхраняването и възстановяването на къщата на Райна Княгиня, находяща се на ул. „Софроний Врачански“ №119, активно продължава изпълнението на дейностите по Проект: „Консервация, реставрация и експониране на недвижима културна ценност, с категория „Местно значение“ – къщата на „Райна Княгиня“.
До лятото, домът в който е живяла Райна Княгиня ще бъде цялостно реставриран, като се запазят всички автентични елементи, а съхранените артефактите ще бъдат включени в музейна експозиция. Така къщата ще стане част от Музея за история на София.
По мое предложение къщата на Райна Княгиня бе обявена за историческа единична недвижима културна ценност от категория „местно значение“ в ДВ 33/XI.2016г., съгласно Заповед РД-9Р-31/5.10.2016г. на Министъра на културата на Република България. 
Опазването на културното и историческо наследство е приоритетна област в работата на СО-район „Сердика“ и ще допринесе за съхраняването на историческата и културна памет сред местното население.

 къща-музей на Райна Княгиня